Dini Bilgi!
Manevi Platform

Bir Müslüman Nasıl Yaşamalı

0

Müslümanın Günlüğü

Allah’ın ve Resûlünün çağrısına icabet etmeyen kimseler, bütün canlılar gibi yeryüzünde dolaşsalar da, hayat denilmeye değmez, noksan, kusurlu bir hayat sürerler. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (“Yalnızca (Hz.Muhammed’in mesajını dinleyen) icabet edenler (ondan faydalananlar), ölülere (yani kâfirler) gelince, Allah (c.c.) Kaldır onları… )(En’am, 36) Allah seni ve beni Yüce Kuran’dan rızıklandırsın, ayetlerinden ve hikmetli sözlerinden bizleri faydalandırsın. Ben işittiklerinizi söyledim ve işlediğimiz her günah için kendim için, sizin için ve tüm Müslümanlar için Allah’tan mağfiret dilerim. Allah’tan bağışlanma dileyin. O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. 8-İkinci Kısım Hamd, bereketi sayesinde hayırların tecelli ettiği Allah’a mahsustur. O’na hamd ederim, O’na hamd ederim ve O’na şükrederim. Allah’tan başka ilah olmadığına, ortağı olmayan tek Allah’a şehadet ederim ve şehadet ederim ki efendimiz ve peygamberimiz Muhammed O’nun kulu ve elçisidir. Allah ona, ailesine ve ashabına salât ve selâm eylesin. Ey Müslümanlar! Bir Müslüman Nasıl Yaşamalı

Ben sizlere nasihat ediyorum ve size Allah’tan korkmanızı tavsiye ediyorum. Zira Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: (Ey iman edenler! Allah’tan (her emrini yerine getirerek ve haram kıldığı şeylerden sakınarak) O’ndan korkulması gerektiği gibi korkun. [O’na itaat edin, O’na şükredin ve O’nu her zaman anın] ve ancak [Müslümanlar olarak (Allah’a tam bir teslimiyetle) olarak] İslam halinde ölün. )(Al-i İmran, 102) Allah’ın kulları! Uyku bir nevi ölümdür ve Allah’ın bir mucize ve nimetlerindendir. Yüce Allah’ın kudretine şehadet eden bu mucizeden ibret ve ahlak çıkarabiliriz. (Allah, canları ölüm anında, ölmeyenlerin de uykularında alır. Ölümüne hükmettiği (canları) tutar ve geri kalanını belirlenmiş bir süreye kadar gönderir. … )(Zümer Suresi, 42) Allah, hikmetiyle, bedenin yaşaması için insanın uyumasını hükmetmiştir. Bununla birlikte, çok fazla uyku yaşama zarar verir ve büyük olasılıkla çok fazla zarara neden olur ve fayda ve menfaat kaybına yol açar. 9 Ömer ibn el-Hattab’a (Allah Ondan razı olsun) bir gün gündüzleri çok çalışmasının ve geceleri namaz kılmasının sebebi sorulduğunda:

“Gündüz uyursam helak olurum. deneklerim ve eğer gece uyursam kendimi mahvederdim.” Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: (Geceleyin (uyuduğunuzda) canlarınızı alan ve gündüz yaptıklarınızın hepsini bilen O’dur… )(En’am, 60) Ey Allah’ın kulları. Allah! Allah Teâlâ’nın, Mukaddes Kitabında size emrettiği gibi, Hidayet Resulüne salât ve selâm etmesini dileyin. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: (Allah, Peygamberine (Muhammed, barış ve bereket onun üzerine olsun) ve meleklerine de (Allah’tan onu kutsamasını ve bağışlamasını dileyin) Salat’ını (Lütuf, İhsan, Nimet, Rahmet) ihsan eder. Ey iman edenler! Ona (Muhammed, barış ve bereket onun üzerine olsun) salat (Allah’tan kutsamasını isteyin) ve onu İslami selamlama (selam, yani Es-Selamu ‘Alaikum) ile selamlayın (selam verin). )(Ahzab, 56) Allah’ım! Muhammed’e, eşlerine ve zürriyetine, Bir Müslüman Nasıl Yaşamalı

İbrahim’in ailesine salat ettiğin gibi salât et ve Muhammed’e, onun eşlerine ve zürriyetine, İbrahim’in ailesine salât ettiğin gibi salât et; Sen çok övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah’ım! Hidayet dört halifeden, Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali’den, onların ailelerinden ve Peygamber’in (s.a.v. ey merhametlilerin en merhametlisi! 10 Allah’ım! İslam’a ve Müslümanlara güç ve izzet ver. Allah’ım! İslam’a ve Müslümanlara güç ve izzet ver, kâfirlere ve kâfirlere boyun eğdir ve düşmanlarını yok et Allah’ım, din düşmanlarını. Allah’ım! Bu ülkeyi ve diğer tüm Müslüman ülkeleri güvenli ve emniyetli kıl.

 

Bu icatlara da bakabilirsiniz!
Müslümanca Yaşamak
Müslümanca Yaşamak

 

Allah’ım! Senin sözünün her yerde hüküm sürmesi için Senin davanda cihad edenlere zafer nasip eyle. Allah’ım! Saflarını birleştir, kalplerini sağlamlaştır, onları tek bir kelime etrafında topla ve atışlarını hidayete erdir, Ey Kadir-i Mutlak! Ey En Güçlü! Allah’ım! Senin dinine destek olana zafer nasip eyle, İslam’ı ve Müslümanları terk edeni rezil et! Allah’ım! Dinine, Kitabına, Peygamberinin sünnetine ve mümin kullarına zafer nasip eyle. Allah’ım! Bize, İslam’a ve Müslümanlara karşı kötü niyetler besleyeni kendi dertleriyle meşgul et ve tuzaklarını kendi helâkına sebep kıl, ey duâyı işiten! Allah’ım! Müslüman ülkeleri her türlü şer ve şerden koru, ey merhametlilerin en merhametlisi! Bir Müslüman Nasıl Yaşamalı

Allah’ım! Senden cenneti ve bizi ona yaklaştıran her sözü ve amelleri diler, cehennem ateşinden ve bizi ona yaklaştıran her söz ve amelden Sana sığınırız. Allah’ım! İşlerimizi koruyan dinimizi bize güzel eyle; yaşadığımız bu dünyayı bize iyi eyle; ve ebedi meskenimiz olacak ahireti bize ihsan eyle. Allah’ım! Hayatımızı hayırları artır, ölümümüzü de her türlü şerden bize bir mühlet kıl, ey âlemlerin Rabbi! Allah’ım! Hayırların yollarını, hayırların sonuçlarını, hayırların başlangıcını ve hayırların sonunu Senden istiyor ve her türlü hayırı Senden istiyoruz. Senden Cennetin en yüksek derecelerini istiyoruz, ey Alemlerin Rabbi! Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve ihtiyaçtan kurtuluş istiyoruz. 11 Allah’ım! Nimetinden, rahmetinden, lütfundan ve rızkından üzerimize bol bol ihsan eyle. Allah’ım! Nimetinden, rahmetinden, lütfundan ve rızkından üzerimize bol bol ihsan eyle. Allah’ım! Nimetinden, rahmetinden, lütfundan ve rızkından üzerimize bol bol ihsan eyle. Allah’ım! Bizimle ol, bize karşı değil, bizi galip ve mağlup olma, bize karşı değil bizim için plan yap, bizi hidayete erdir ve bizi hidayete erdir ve

Bize zulmedenlere karşı bize zafer nasip eyle. Allah’ım! Bizi Seni zikreden, Sana hamd edenlerden, Sana karşı alçak gönüllülerden, Sana çokça yalvaranlardan ve sana tevbe edenlerden eyle. Allah’ım! Tevbemizi kabul et, günahlarımızı bağışla, davamızı tasvip et, dilimizi doğru söylemeye hidayet et ve kalplerimizi hasetten temizle ey Âlemlerin Rabbi! Allah’ım! Canımıza bereket, eşlerimize bereket, neslimize bereket, paramıza bereket, vaktimize bereket ey Âlemlerin Rabbi! Allah’ım! Ölülerimize merhamet eyle, aramızdaki hastalara şifa ver, esirlerimizi salıver, işlerimizi idare et Ey Âlemlerin Rabbi! Allah’ım! Rahmetinle sıkıntımızı gider ve acımızı hafiflet, ey merhametlilerin en merhametlisi! Allah’ım! Hükümdarımızı sevdiğin ve kabul ettiğin şeylere hidâyet et. Allah’ım! Onu hidayete erdir ve Senden razı olanı yap ey âlemlerin Rabbi! Allah’ım! Bütün Müslüman hükümdarları Kitabına göre amel etmeye ve şeriatına göre yönetmeye hidayet et, Ey Âlemlerin Rabbi! Allah’ım! Sana yalvarıyoruz, Allah’ım! Sen Güçlüsün ve biz zayıfız; Sen her türlü ihtiyaçtan münezzehsin ve biz de senin nimetlerine muhtaç olan fakirleriz. Bir Müslüman Nasıl Yaşamalı

Allah’ım! Senden rızanı ve cenneti diler, gazabından ve cehennem ateşinden Sana sığınırız. (… Efendimiz! Kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetini indirmez isen, muhakkak hüsrana uğrayanlardan oluruz. )(A’raf, 23) (… Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin besleme. Bir Müslüman Nasıl Yaşamalı

Efendimiz! Sen gerçekten çok merhametlisin, çok merhametlisin. )(Haşr: 10) (… Rabbimiz! Bize dünyada ve ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru! )(Bakara: 201) (Muhakkak ki Allah, Adl’yi (yani adaleti ve Allah’tan başkasına ibadet etmemeyi – İslam Tevhidini) ve Al-İhsanı [Allah’a karşı vazifelerinizi yaparken sabretmeyi, tamamen Allah rızası için ve Allah rızası için] emreder. Peygamber’in (s.a.v.) sünneti (hukuk yolları) ile mükemmel bir şekilde] ve yakın akrabaya (yani Allah’ın onlara vermenizi emrettiği her şeye) (yardım) vermek (örneğin, zenginlik, ziyaret etmek) , onlara bakmak veya herhangi bir yardım vb.); ve Al-Fahsha’ (yani tüm kötü işleri, örneğin yasadışı cinsel eylemler, ana babaya itaatsizlik, şirk, yalan söylemek, yalan yere şahitlik etmek, haksız yere can vermek vb.) ve El-Münker (yani hepsi) yasaklar. İslam hukukunun yasakladığı her türlü şirk, küfür ve her türlü kötülük, vb.) ve El-Bağî (yani her türlü zulüm), öğüt alasınız diye size öğüt veriyor. )(Nahl, 90) Allah’ı anın ki O da sizi hatırlasın. Nimetlerinden dolayı O’na şükredin ki size daha fazlasını verecektir.Şüphesiz Allah’ı anmak her şeyden üstündür ve Allah yaptıklarınızı bilir. Bir Müslüman Nasıl Yaşamalı

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.